Zakenadvocaten :: Advocatenkantoor Bonhivers :: Brussel

Algemene voorwaarden

Het advocatenkantoor ‘BONHIVERS – Avocats – Advocaten – Lawyers’ is opgericht in de vorm van een maatschap (zonder rechtspersoonlijkheid), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0726.424.387, en met maatschappelijke zetel aan de Tervurenlaan 273 te 1150 Brussel (hierna ‘kantoor Bonhivers’ genoemd). Zijn vennoten en zaakvoerders zijn de BV Bonhivers en de BV Cyrille Barette-avocat.

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst geleverd door elke advocaat, vennoot, medewerker of stagiair van het kantoor BONHIVERS.

Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden van de cliënt kunnen alleen van toepassing zijn met het uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke akkoord van het kantoor BONHIVERS.

Behoudens publicatie of mededeling door het kantoor BONHIVERS, onder eender welke vorm, van een recentere versie zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de toekomstige relaties tussen de partijen. Elke aanvulling, wijziging of afwijking dient vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard te worden door het kantoor BONHIVERS.

Alle opdrachten worden vermoed exclusief aanvaard en uitgevoerd te worden door het kantoor BONHIVERS, zelfs indien het uitdrukkelijke of stilzwijgende doel is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een specifieke advocaat.

2. Beroepsgeheim en relatie met derden

2.1. Beroepsgeheim

De advocaten zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.

Alle briefwisseling, adviezen, procedurestukken, enz. overgemaakt door het kantoor BONHIVERS aan de cliënt, zijn er ook aan onderworpen, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert, behoudens uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van het kantoor BONHIVERS.

2.2. Relatie met derden

De derden op wie het kantoor BONHIVERS beroep zal doen, zullen in de mate van het mogelijke gekozen worden in samenspraak met de cliënt, en met de grootste zorg. Het kantoor BONHIVERS is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen of fouten begaan door deze derden.

De kosten en erelonen van deze derden zijn exclusief ten laste van de cliënt.

De opdrachten worden exclusief uitgevoerd ten gunste van de cliënt. De derden kunnen geen rechten putten uit de inhoud van de uitgevoerde werken.

3. Intellectuele eigendom

De adviezen, opinies, geschriften, enz. uitgaande van het kantoor BONHIVERS zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en mogen enkel gebruikt of gereproduceerd worden met het uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke akkoord van het kantoor BONHIVERS. Ze zijn specifiek voor een cliënt en voor een bepaalde omstandigheid en kunnen niet worden overgedragen naar andere omstandigheden of andere personen zonder een nieuwe analyse vanwege het kantoor BONHIVERS.

4. Erelonen en kosten

4.1. Erelonen

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de erelonen, verschuldigd door de cliënt, berekend op basis van het aantal gepresteerde uren. Elk gepresteerd uur, van welke aard ook, wordt gefactureerd tegen het uurloon afgesproken tussen cliënt en advocaat.

4.2. Kosten

De erelonen kunnen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding voor de kosten (die de administratieve kosten vertegenwoordigen zoals die van het secretariaat, de kopieën, de telecommunicatie, de briefwisseling, enz.).

De andere kosten die specifiek zijn gemaakt in het kader van het dossier van de cliënt (zoals de kosten van verplaatsing, de griffiekosten, de erelonen van derden op wie beroep werd gedaan, zoals deurwaarders, notarissen, vertalers, arbiters of experten), worden verhaald op de cliënt tegen kostprijs of worden rechtstreeks ten laste genomen door de cliënt.

4.3. Belasting over de toegevoegde waarde

De advocaten zijn sinds 1 januari 2014 onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde. De btw aan 21% vermeerdert automatisch het bedrag van de staten van erelonen en kosten.

4.4. Verzoeken tot voorschotten en staten van erelonen

Het kantoor BONHIVERS behoudt zich het recht voor om de betaling van een voorschot te eisen voor de verwezenlijking van enige prestatie.

Op regelmatige tijdstippen kan een tussentijdse staat van erelonen en kosten, provisioneel of definitief, aan de cliënt meegedeeld worden.

5. Betaling van de facturen

Alle facturen van het kantoor BONHIVERS zijn contant en zonder korting betaalbaar, op de exploitatiezetel van het kantoor, gelegen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 273, of op de aangeduide bankrekening.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing voor elke prestatie van het kantoor BONHIVERS die valt onder de uitoefening van een economische of professionele zelfstandige activiteit van de cliënt. Voor elke andere prestatie is de wettelijke intrestvoet van toepassing.

De betalings- of wisselkosten zijn ten laste van de cliënt.

Elke betwisting betreffende een factuur dient gericht te worden aan het kantoor BONHIVERS, per aangetekende brief, binnen 8 dagen na de factuur. Bij gebreke hieraan zal deze onherroepelijk beschouwd worden als aanvaard.

Indien een van de facturen onbetaald blijft, behoudt het kantoor BONHIVERS zich het recht voor, mits een schriftelijke kennisgeving, om het werk in het dossier waarop de factuur betrekking heeft, te schorsen of te staken en, indien de situatie blijft duren ondanks een betalingsherinnering, een einde te stellen aan zijn tussenkomst.

6. Inhouding van erelonen op fondsen van derden

Het kantoor BONHIVERS is gerechtigd om op de sommen die het ontvangt voor rekening van de cliënt, elke som die aan het kantoor verschuldigd is ten titel van voorschot, erelonen, kosten en uitgaven in het betrokken dossier of elk ander dossier van de cliënt waarmee het kantoor BONHIVERS belast is, in te houden.

Het kantoor BONHIVERS informeert de cliënt onmiddellijk en schriftelijk van deze inhouding.

Behoudens schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de cliënt zal het kantoor BONHIVERS niet overgaan tot inhouding op de ontvangen sommen voor rekening van de cliënt, indien deze betrekking hebben op onderhoudsbijdragen of andere sommen die niet vatbaar zijn voor beslag.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de advocaten die voor rekening van het kantoor BONHIVERS werken, wordt gedekt door verschillende verzekeringen voor een bedrag van 21.250.000 euro voor elk schadegeval en alle schade samen.

Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst is de aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel van het kantoor BONHIVERS, evenals van alle advocaten, dienstverleners en leden van het personeel die desgevallend in de schoot van het kantoor of voor zijn rekening werken, voor alle materiële of immateriële schade (zoals meer bepaald morele schade, verlies van cliënteel, van productie, van tijd, van gegevens, van handelsopportuniteiten…) toegebracht aan de cliënt, uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking waarover hij beschikt en onderworpen aan de tussenkomst van de verzekering.

Indien, om welke reden ook, geen enkele schadevergoeding wordt gestort uit hoofde van deze verzekering(en), is de aansprakelijkheid van het kantoor BONHIVERS, van zijn vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en zijn personeel, behoudens andersluidende geschreven overeenkomst, beperkt tot het bedrag van de erelonen, gestort door de cliënt voor de door het kantoor BONHIVERS geleverde diensten die aanleiding gegeven hebben tot de aansprakelijkheid.

De cliënt waarborgt het kantoor BONHIVERS, de advocaten die desgevallend in de schoot van het kantoor of voor zijn rekening werken, tegen elke verhaal van derden dat zou worden ingesteld omwille van de uitvoering door het kantoor BONHIVERS van een opdracht voor rekening van de cliënt, behalve in geval van een zware fout van het kantoor BONHIVERS.

8. Deelbaarheid van de bepalingen

Indien een van de bepalingen of een deel van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet toepasselijk verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van toepassing.

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegdheid

De juridische relatie tussen het kantoor BONHIVERS et de cliënt is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil tussen het kantoor BONHIVERS en de cliënt kan voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de Stafhouder bij de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Indien het onmogelijk is om bij de Stafhouder tot een oplossing te komen, zijn de Brusselse rechtbanken exclusief bevoegd in de Franse taal.