• Cabinet d'avocats d'affaires Bonhivers – Bruxelles

Algemene voorwaarden

De associatie “BONHIVERS – Avocats-Advocaten-Lawyers” (hierna “kantoor Bonhivers”) is een vereniging van advocaten zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan de vennoten de BV Bonhivers en de BV Cyrille Barette-avocat, zijn.

1. Toepassing

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening geleverd door elke advocaat, vennoot, medewerker of stagiair van het kantoor BONHIVERS.

De eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden van de cliënt kunnen alleen van toepassing zijn met het uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van het kantoor BONHIVERS.

Behoudens publicatie of mededeling door het kantoor BONHIVERS, onder eender welke vorm, van een recentere versie, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Elke aanvulling, wijziging of afwijking dient uitdrukkelijk en voorafgaandelijk, schriftelijk aanvaard te worden door het kantoor BONHIVERS.

Alle opdrachten worden vermoed exclusief aanvaard en uitgevoerd te worden door het kantoor BONHIVERS, zelfs indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend doel is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een specifieke advocaat.


2. Beroepsgeheim en relaties met derden

2.1. Beroepsgeheim

De advocaten zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.

Het geheel van de briefwisseling, adviezen, procedurestukken, enz. overgemaakt door het kantoor BONHIVERS aan de cliënt, zijn er ook aan onderworpen, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert, behoudens uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van het kantoor BONHIVERS.

2.2. Relatie met derden

De derden waarop het kantoor BONHIVERS beroep zal doen, zullen, in de mate van het mogelijke, gekozen worden, in samenspraak met de cliënt , en met de grootste zorg. Het kantoor BONHIVERS is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of fouten begaan door deze derden.

De kosten en erelonen van deze derden zijn exclusief ten laste van de cliënt.

De opdrachten worden exclusief uitgevoerd ten gunste van de cliënt. De derden kunnen geen rechten putten uit de inhoud van de uitgevoerde werken.


3. Intellectueel eigendomsrecht

De adviezen, opinies, geschriften, enz. uitgaande van het kantoor BONHIVERS zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en mogen niet gebruikt of gereproduceerd worden dan met het uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke akkoord van het kantoor BONHIVERS. Ze zijn specifiek voor een cliënt en voor een gegeven omstandigheid en kunnen niet worden overgedragen naar andere omstandigheden of andere personen, zonder een nieuwe analyse vanwege het kantoor BONHIVERS.


4. Erelonen en kosten

4.1. Erelonen

Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de erelonen, verschuldigd door de cliënt, berekend op basis van het aantal gepresteerde uren. Elke gepresteerd uur, van welke aard ook, wordt gefactureerd aan het uurloon afgesproken tussen cliënt en advocaat.

4.2. Kosten

De erelonen kunnen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding voor de kosten (die de administratieve kosten vertegenwoordigen zoals deze van het secretariaat, de kopijen, de telecommunicatie, de briefwisseling, enz.).

De andere kosten specifiek blootgesteld in het kader van het dossier van de cliënt (zoals de kosten van verplaatsing, de griffiekosten, de erelonen van derden waarop beroep werd gedaan, zoals deurwaarders, notarissen, vertalers, arbiters of experten) worden verhaald op de cliënt aan kostprijs of worden rechtsreeks ten laste genomen door de cliënt.

4.3. Belasting over toegevoegde waarde

De advocaten zijn sinds 1 januari 2014 onderworpen aan de belasting over toegevoegde waarde. De BTW aan 21% vermeerderd automatisch het bedrag van de staten van erelonen en kosten.

4.4. Verzoeken tot voorschotten en staten van erelonen

Het kantoor BONHIVERS behoudt zich het recht voor om de betaling van een provisie te eisen, voor de verwezenlijking van enige prestatie.

Op regelmatige tijdstippen, kan een tussentijdse staat van erelonen en kosten, provisioneel of definitief, aan de cliënte medegedeeld worden.


5. Betaling van de facturen

Alle facturen van het kantoor BONHIVERS zijn betaalbaar contant en zonder korting, op de exploitatiezetel van het kantoor, gelegen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 273, of op de aangeduide bankrekening.

De wet van 2 augustus 2002 Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing voor elke prestatie van het kantoor BONHIVERS die valt onder de uitoefening van een economische of professionele zelfstandige activiteit van de cliënt. Voor elke andere prestatie, is de wettelijke intrestvoet van toepassing.

De betalings- of wisselkosten zijn ten laste van de cliënt.

Elke betwisting betreffende een factuur dient geadresseerd te worden aan het kantoor BONHIVERS, per aangetekende brief, binnen de 8 dagen na de factuur. Bij gebreke hieraan zal deze onherroepelijk beschouwd worden als aanvaard.

Indien een van de facturen onbetaald blijft, behoudt het kantoor BONHIVERS zich het recht voor, mits een schriftelijke kennisgeving, om het werk in het dossier, waarop de factuur betrekking heeft, te schorsen of te staken en, indien de situatie blijft voortduren ondanks een betalingsherinnering, een einde te stellen aan haar tussenkomst.


 6. Inhouding van erelonen op fondsen van derden

Het kantoor BONHIVERS is gerechtigd om op de sommen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt, elke som die haar verschuldigd is, ten titel van voorschot, erelonen, kosten en uitgaven in het betrokken dossier of elk ander dossier van de cliënt waarmee het kantoor BONHIVERS belast is, in te houden.

Het kantoor BONHIVERS informeert de cliënt onmiddellijk en schriftelijk van deze inhouding.

Behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de cliënt, zal het kantoor BONHIVERS, niet overgaan tot inhouding op de ontvangen sommen, voor rekening van de cliënt, indien deze onderhoudsbijdragen of andere sommen niet vatbaar voor beslag, betreffen.


7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de advocaten die voor rekening van het kantoor BONHIVERS werken wordt gedekt door verschillende verzekeringen voor een bedrag van 21.250.000 euro voor elk schadegeval en alle schade vermengd.
Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst, is de aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel van het kantoor BONHIVERS, evenals van het geheel van de advocaten, dienstverleners en leden van het personeel die werken desgevallend in de schoot van het kantoor of voor haar rekening, voor alle schade materieel of immaterieel (zoals meerbepaald de morele schade, verlies van cliënteel, van productie, van tijd, van gegevens, van handelsopportuniteiten…) veroorzaakt aan de cliënt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking waarover hij beschikt en is onderworpen aan de tussenkomst van de verzekering.

Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst, indien, voor welke reden ook, geen enkele schadevergoeding wordt gestort uit hoofde van deze verzekering(en), is de aansprakelijkheid van het kantoor BONHIVERS, van haar vennoten, advocaten, medewerkers, stagiaires en haar personeel, beperkt tot het bedrag van de erelonen, gestort door de cliënt voor de door het kantoor BONHIVERS geleverde diensten, en die aanleiding gegeven hebben tot de aansprakelijkheid.

De cliënt waarborgt het kantoor BONHIVERS, de advocaten die werken desgevallend in de schoot van het kantoor of voor haar rekening, tegen elke verhaal van derden die zou worden ingesteld om reden van de uitvoering door het kantoor BONHIVERS van een opdracht voor rekening van de cliënt, behalve in het geval van een zware fout van het kantoor BONHIVERS.


8. Deelbaarheid van de bepalingen

Indien een van de bepalingen of een deel van de bepalingen van huidige algemene voorwaarden nietig of niet toepasselijk verklaard worden, blijven alle andere bepalingen van toepassing.


9. Toepasselijke wetgeving en bevoegdheid

De juridische relatie tussen het kabinet BONHIVERS et de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen het kantoor BONHIVERS en de cliënt kan voorafgaandelijk onderworpen worden aan de Stafhouder bij de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Indien het onmogelijk is om bij de Stafhouder tot een oplossing te komen, zijn de Brusselse rechtbanken, exclusief bevoegd, in de Franse taal.