• Cabinet d'avocats d'affaires Bonhivers – Bruxelles

Privacybeleid

Cookies

Om technische redenen kan de navigatie op de site www.bonhivers.com leiden tot de installatie van cookies sop de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over de navigatie van een computer op een website. De gegevens die op die manier worden verkregen, zijn bedoeld om toekomstige navigatie op de site te vergemakkelijken en tevens om het aantal bezoekers te meten (via tools zoals Google Analytics).  Voor meer informatie over de vertrouwelijkheidsregels die samenhangen met het gebruik van Google Analytics, kunt u terecht in de rubriek “Over Google Analytics”.

De gebruiker kan zijn browser configureren om een melding te geven bij elke aanmaak van cookies of om hun aanmaak te verhinderen:

De toegang tot onze site zal u in dat geval echter niet worden geweigerd.

Een weigering om cookies te installeren kan er echter toe leiden dat bepaalde diensten ontoegankelijk worden.

Beheer en verwerking van persoonsgegevens van gebruikers (algemeen reglement over de bescherming van persoonsgegevens)

De gebruiker kan onze site bezoeken en zich informeren over onze diensten zonder persoonsgegevens te moeten communiceren.

Als u ervoor kiest om ons persoonsgegevens te verstrekken, zullen we uw gegevens vertrouwelijk behandelen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De organisatie ” BONHIVERS – Avocats – Advocaten – Lawyers ” (hierna het “kantoor Bonhivers“) verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten.

De persoonsgegevens (naam, voornaam, enz., met inbegrip van, indien noodzakelijk voor het beheer van het dossier, vertrouwelijke gegevens (zoals gegevens over uw gezondheid, uw politieke voorkeur, uw seksuele geaardheid, enz.)) die u communiceert, worden door het kantoor Bonhivers (advocaten, secretariaat en boekhouding), waarvan de kantoren zich bevinden te 1150 Brussel, Tervurenlaan 273, verwerkt in overeenstemming met het Algemeen Reglement over Gegevensbescherming (Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in het licht van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van richtlijn 95/46/CE) en de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het licht van de verwerking van persoonsgegevens, dit met het oog op:

 1. de verbetering van het gebruik van onze website;
 2. het beheer van het cliënteel;
 3. de uitgifte, de invordering en de verificatie van facturen;
 4. het beheer van de contractuele relaties, met inbegrip van het toezicht op belangenconflicten binnen het kantoor Bonhivers;
 5. de naleving van een wettelijke verplichting, met inbegrip van de verplichtingen, voorzien door de wet van 18 september 2017 over de preventie van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en over de beperking van het gebruik van contant geld;
 6. de rekrutering binnen het kantoor Bonhivers;
 7. het inschrijven op een openbare of privé-aanbesteding van juridische diensten;
 8. andere doeleinden waarover u persoonlijk werd geïnformeerd.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden.

Uw gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan leden van het kantoor Bonhivers of, indien de behandeling van uw dossier dat vereist, aan andere advocaten, juridische partijen, professionals uit het rechtswezen, overheidsdiensten, de politie, de sociale zekerheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, uw werkgever of één van uw andere professionele of persoonlijke relaties.

Deze gegevens zullen 10 jaar na de voltooiing van onze opdracht worden bewaard.

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan een verwerkingsverantwoordelijke (Mr. Cyrille Barette) en een bewijs van uw identiteit, kunt u van het kantoor Bonhivers gratis de schriftelijke communicatie (ook langs elektronische weg) bekomen van de persoonsgegevens die u betreffen. Deze communicatie zal zo snel mogelijk plaatsvinden en in elk geval binnen een termijn van een maand, gerekend vanaf de ontvangst van het verzoek. U kunt zich ook richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of vanaf 25 mei 2018 tot de Gegevensbeschermingsautoriteit om dit recht uit te oefenen.

U hebt tevens het recht om te verzoeken om:

 • rechtzetting van persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn;
 • schrapping of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • de verwijdering van de persoonsgegevens uit uw dossier. Het is echter mogelijk dat we niet alle informatie kunnen weghalen, met name informatie die werd gebruikt om een rechtsgeding in te leiden of om uw belangen te verdedigen voor de rechter.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om te vonnissen over elk verzoek aangaande het recht om een communicatie, rechtzetting of schrapping te bekomen van persoonsgegevens, wanneer er geen gevolg werd gegeven aan het verzoek binnen de wettelijke termijn of wanneer het verzoek werd geweigerd.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail (main(at)bonhivers.com) of met de toezichthoudende overheid, met name:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be.