Zakenadvocaten :: Advocatenkantoor Bonhivers :: Brussel

Beleid ter bescherming van persoonsgegevens

Cookies

Om technische redenen kan surfen op onze website www.bonhivers.com leiden tot de installatie van cookies op uw computer. Een cookie is een bestandje dat het niet mogelijk maakt om u te identificeren, maar dat informatie opslaat over het surfgedrag van een computer op een website. De gegevens die op die manier worden verkregen, zijn bedoeld om u in de toekomst gemakkelijker op de website te laten surfen, onze website te verbeteren en tevens het aantal bezoekers te meten (via tools zoals Google Analytics). Voor meer informatie over de vertrouwelijkheidsregels die samenhangen met het gebruik van Google Analytics, kunt u terecht in de rubriek ‘Over Google Analytics’.

U kunt uw browser zo configureren dat u bij elke aanmaak van cookies wordt ingelicht of dat de aanmaak ervan wordt belet.

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

 

De toegang tot onze site zal u in dat geval echter niet worden geweigerd.

1. Voorwoord

Het advocatenkantoor BONHIVERS, gevestigd aan de Tervurenlaan 273 te 1150 Brussel (hierna het ‘kantoor’), besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de persoonlijke levenssfeer van iedereen die met ons in contact komt. Wij gaan volledig transparant te werk, overeenkomstig de nationale en internationale bepalingen ter zake, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘AVG’).

Deze verklaring is bestemd voor de natuurlijke personen die met ons in contact komen, met inbegrip van degenen die cliënt zijn van het kantoor, werken voor de cliënten van het kantoor of bij zijn leveranciers, op onze website surfen of betrokken partij zijn in de dossiers die door het kantoor worden behandeld.

De verzamelde gegevens worden gebruikt in het kader van de opdracht die aan het kantoor werd toevertrouwd of voor een andere noodzakelijke opdracht die verband houdt met de eerste.

De verwerkingsverantwoordelijke is mr. Cyrille Barette.

2. Waarom verwerkt het kantoor persoonlijke gegevens en wat is de rechtsgrond van onze verwerkingen?

2.1. De doeleinden en rechtsgronden van onze verwerkingen verschillen naargelang de verzamelde en verwerkte gegevens, alsook de categorieën van betrokken personen. Het kantoor verwerkt uw gegevens in het kader van:

 • het verdedigen van de belangen van onze cliënten of die van de rechtspersoon of natuurlijke persoon voor wie de natuurlijke persoon optreedt;
 • het administratieve beheer van de dossiers van onze cliënten (uitvoering van de contractuele verplichtingen van het kantoor);
 • de boekhouding (met name voor de uitgifte, invordering en verificatie van facturen);
 • het beheer van de precontractuele relaties, met inbegrip van het toezicht op belangenconflicten binnen het kantoor;
 • het beheer van onze leveranciers;
 • het beheer van ons personeel;
 • de verdediging van het kantoor in het kader van een eventueel geschil;
 • het vervullen van hun eigen verplichtingen door de advocaten;
 • het beheer van de relaties en briefwisselingen met rechtbanken en andere rechtsbeoefenaars;

of voor andere doeleinden waarover u persoonlijk werd geïnformeerd.

2.2. Op basis van de doeleinden verwerkt het kantoor uw gegevens wanneer deze verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen, opgelegd door het Gerechtelijk wetboek, het Wetboek van economisch recht en de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (artikel 6.1.c van de AVG);
 • voor de uitvoering van de overeenkomst die ons bindt met onze cliënten (artikel 6.1.b van de AVG);
 • voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (artikel 6.1.b van de AVG) om een toekomstige contractuele relatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, wanneer het uw gegevens moet bewaren om een eventuele rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te staven (artikel 6.1.f van de AVG).

We kunnen eveneens gevoelige gegevens verwerken (specifieke categorieën van persoonsgegevens) indien dat noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 §2, f. van de AVG.

3. Welke persoonsgegevens worden door het kantoor verwerkt en waar komen ze vandaan?

3.1. Het kantoor verzamelt de verwerkte gegevens via verschillende kanalen, hetzij rechtstreeks bij uzelf, hetzij bij een gerechtelijke of administratieve instantie, een tussenkomende partij (tegenpartij enz.) in het kader van een geschil of een verzekeringsmaatschappij die betrokken is bij de verdediging van uw belangen (beroepsaansprakelijkheid, BA familiale, rechtsbijstand enz.), ofwel gaat het om gegevens die openbaar toegankelijk werden gemaakt.

Wij verzamelen uitsluitend correcte en relevante persoonsgegevens die beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Indien u weigert om bepaalde persoonsgegevens mee te delen, zou het kunnen dat uw advocaat niet in staat is om de hem toevertrouwde opdracht ten volle te vervullen.

3.2. De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, privéadres en/of professioneel adres, e-mailadres, telefoonnummer, ondernemingsnummer, pasfoto, identiteitskaart, rijksregisternummer;
 • Familiegegevens: namen en voornamen van kinderen, verwantschap, burgerlijke staat, gezinssamenstelling enz.;
 • Persoonskenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, land van herkomst, gesproken taal/talen enz.;
 • Professionele kenmerken: beroep, diploma, loopbaan enz.;
 • Medische gegevens: medische voorgeschiedenis, ziekte, handicap, medische beeldvorming, laboratoriumverslagen, gegevens van biologische monsters, brieven en verslagen van artsen enz.;
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, rekeninguittreksels, aanslagbiljet of andere documenten die de financiële situatie staven;
 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en inbreuken;
 • Gegevens over het geschil/dossier (inclusief juridisch of strafrechtelijk dossier) dat werd toevertrouwd aan het kantoor; dit kunnen gegevens uit specifieke categorieën zijn naargelang het type dossier.


De verwerkte gegevens kunnen dus – indien dat nodig is voor de verwerking van het dossier – gevoelige gegevens zijn, zoals medische gegevens of gegevens die betrekking hebben op het ras, de seksuele geaardheid, het lidmaatschap van een vakbond, geloofs- of filosofische overtuigingen of andere. Over het algemeen alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de belangen van onze cliënten in een rechtszaak.

4. Met wie deelt het kantoor de persoonsgegevens?

4.1. De gegevens worden gedeeld in overeenstemming met het beroepsgeheim, de deontologische regels en dit document..

4.2. De gegevens die hierboven worden opgesomd, zijn toegankelijk voor de teamleden van het kantoor, voor alle confraters die optreden als medewerker of gespecialiseerd advocaat, of voor alle technische adviseurs (accountant, revisor, architect, expert enz.) voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen van het kantoor.

4.3. Het kantoor kan uw gegevens doorgeven: :

 • aan de gerechtelijke of administratieve overheden, gerechtelijke actoren of andere rechtsbeoefenaars (notaris enz.);
 • aan de tegenpartijen;
 • indien nodig aan bank- of verzekeringsinstellingen;
 • indien nodig aan de werknemers van onze cliënten of aan andere professionele of persoonlijke relaties van onze cliënten;


in het kader van de verdediging van de belangen van onze cliënten, het door de cliënt gegeven mandaat en voor zover nodig.

Het kantoor kan worden verplicht om persoonsgegevens door te geven aan derden op grond van de wet, decreten of andere regelgevende bepalingen waaraan het zich niet kan onttrekken.

4.4. Het kantoor kan ook bepaalde gegevens delen met zijn medecontractanten, die volgens de AVG ‘verwerkers’ worden genoemd, voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de werking van al dan niet geïnformatiseerde toepassingen of beheersystemen waarop het kantoor is geabonneerd.

De dienstverleners (en hun locatie) waarmee we de gegevens van cliënten moeten delen, zijn de volgende:

 • Leveranciers van e-mailoplossingen _ In Europa
 • Leveranciers van postoplossingen _ In Europa
 • Leveranciers van IT-oplossingen en oplossingen voor het onderhoud van de infrastructuur en systemen _ In Europa
 • Leveranciers van hosting-/clouddiensten _ In Europa en de Verenigde Staten
 • Accountants en financiële dienstverleners _ En Europe
 • Banken/verzekeringsmaatschappijen _ In Europa
 • Verzekeraar derde-betaler _ In Europa
 • Advocaten – medewerkers – advocaten-stagiairs _ Wereldwijd
 • Orde van Franstalige en Duitstalige balies (avocats.be) _ In Europa


Om veiligheidsredenen is de lijst met verwerkers, hun activiteitendomein, het doel en indien van toepassing het land waarin de gegevens worden verwerkt en gehost, niet beschikbaar op onze website, maar op eerste verzoek bij de betrokken personen.

5. Hoe lang bewaart het kantoor de persoonsgegevens?

5.1. De periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden bewaard, varieert naargelang de doeleinden van de verwerkingen van de gegevens. Die periode is beperkt, rekening houdend met eventuele verplichtingen inzake bewaring die de wet ons oplegt (fiscale eisen, witwaspreventie enz.).

Onder voorbehoud van artikel 5.2 van dit beleid zal het kantoor de gegevens niet langer dan tien jaar bewaren, te rekenen vanaf het einde van de relatie met het kantoor.

5.2. In geval van een geschil met het kantoor worden de gegevens langer dan tien jaar bewaard en worden ze verwijderd zodra het geschil definitief afgesloten is.

6. Geeft het kantoor de persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

Gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn uitsluitend toegestaan indien:
 • de Europese Commissie een besluit heeft uitgevaardigd dat bepaalt dat dat land een passend gegevensbeschermingsniveau verzekert, d.w.z. een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau bepaald door de Europese wetgeving. De persoonsgegevens worden op die basis doorgegeven;
 • de overdracht wordt gedekt door een passende waarborg die een gegevensbeschermingsniveau toekent dat vergelijkbaar is met het niveau bepaald in de Europese wetgeving, zoals de standaardcontractbepalingen van de Commissie, een gedragscode, een certificering, bindende bedrijfsvoorschriften, de toestemming.

Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit of passende waarborgen blijft een overdracht of een geheel van overdrachten van persoonsgegevens naar een derde land mogelijk indien deze overdracht noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering van onze cliënten.

7. Hoe beschermen we de persoonsgegevens?

Hat kantoor garandeert in alle omstandigheden een passend niveau van technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens van cliënten, om ze te beschermen tegen gegevenslekken, met name verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of misbruik. Indien de cliënt echter weet dat er een gegevenslek bestaat of er een vermoeden van heeft, vraagt het kantoor om dit onmiddellijk te melden door contact met ons op te nemen.

8. Wat zijn de rechten van de cliënten en hoe kunnen zij contact met ons opnemen?

8.1. Tenzij een in België geldende wettelijke bepaling het niet toestaat, met inbegrip van de AVG, of het in strijd is met het beroepsgeheim, hebt u de volgende rechten: :

 • Recht op inzage en rectificatie: u hebt het recht om te vragen welke gegevens over u worden opgeslagen, en correcties te vragen als bepaalde gegevens niet correct zijn;
 • Recht om een kopie te krijgen: u kunt kosteloos een schriftelijke mededeling (ook digitaal) krijgen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die worden verwerkt;
 • Recht op het intrekken van de toestemming: indien uw gegevens werden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die in te trekken;
 • Recht om de verwerking te beperken;
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om te vragen om de persoonsgegevens uit uw dossier te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om alle gegevens die op u betrekking hebben en worden opgeslagen, te ontvangen in een overdraagbaar en leesbaar formaat;
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens.


U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
Persstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Voor meer informatie over de mogelijke klachten en beroepen kunt u terecht op de volgende pagina op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

8.2. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met het kantoor via het e-mailadres mainATbonhivers.com of een brief te sturen naar het volgende adres: Tervurenlaan 273 te 1150 Brussel (België).

Wij zullen zo snel mogelijk reageren en u ten laatste een maand na de ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen van het gevolg dat we eraan hebben gegeven.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat wij ontvangen van andere personen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht van die verlenging, binnen de maand volgend op de ontvangst van uw verzoek.

Bij het meedelen van deze gegevens zijn wij in elk geval steeds verplicht om rekening te houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Wij vragen u om bij uw verzoek de nodige stukken of gegevens te voegen die uw identiteit aantonen, zodat wij gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Indien het verzoek om uw rechten uit te oefenen tot slot duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name door het repetitieve karakter ervan, kan het worden geweigerd of worden onderworpen aan de betaling van redelijke kosten, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, het overgaan tot mededelingen of het nemen van de gevraagde maatregelen.

8.3. Het kantoor heeft de plicht om ervoor te zorgen dat uw gegevens in alle veiligheid worden verwerkt en u op de hoogte te brengen indien de veiligheid van uw gegevens niet wordt gerespecteerd.

9. Welk recht is van toepassing en welke rechtbank is bevoegd?

Dit beleid valt onder het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit beleid wordt onderworpen aan het Belgische recht.

10. Gebruiken wij cookies of andere tracers?

Om technische redenen kan surfen op de website www.bonhivers.com leiden tot de installatie van cookies op uw computer. Een cookie is een bestandje dat het niet mogelijk maakt om u te identificeren, maar dat informatie opslaat over het surfgedrag van een computer op een website. De gegevens die op die manier worden verkregen, zijn bedoeld om u in de toekomst gemakkelijker op de website te laten surfen, onze website te verbeteren en tevens het aantal bezoekers te meten.

Wilt u meer weten over ons cookiebeleid? Raadpleeg dan het tabblad ‘Privacybeleid’ op onze website.

11. Wijzigingen

Het kantoor kan om verschillende redenen op elk moment correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan dit informatiedocument over het gegevensbeschermingsbeleid. De meest recente versie kan permanent worden geraadpleegd op onze website www.bonhivers.com.

Laatste update op 2 januari 2024.